อาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย

ประวัติการศึกษา

ศศ.ด. สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นศ.ม. สาขาวิชาวาทวิทยา (อาณาศึกษา สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศป.บ. สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

  • วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต หัวข้อ “นาฏกรรมในรัชกาลที่ ๓” สาขานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “รูปแบบนาฏกรรมในรัชกาลที่ ๓” ในวารสาร Veridian E – Journal Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายนตุลาคม ๒๕๖๒ (TCI1)
  • “สถานภาพของนาฏกรรมในรัชกาลที่ ๓” ใน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ ๑๕ เล่มที่ ๑ เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ (TCI2)
  • ผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏกรรม ชุด “รถเสนชมดง” จัดแสดงในงานสรรศิลป์  ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
Scroll to Top