หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของเรา

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมรังสรรค์ศิลปกรรมแก่สังคม

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่บัณฑิตสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

และมีการจัดโครงการกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและลักษณะบุคคลที่ดี เป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

สาขาวิชาดนตรีสากล

เรียนรู้ดนตรีสากลในหลากหลายสไตล์เพลง อาทิ ป๊อป ร็อก บลูส์ คันทรี ฮิปฮอป อาร์แอนด์บี โซล ฟังกี้ แจ๊สและลาติน โดยมีสองกลุ่มวิชาให้เลือก ได้แก่ กลุ่มวิชาการแสดงดนตรี และกลุ่มวิชาการแต่งเพลง

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม วิชาเอกดนตรีไทย

ร่วมสืบสานรากฐานภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมไทย เรียนรู้ดนตรีไทย เข้าใจอย่างเต็มกรอบ "กรอบที่ชัดเจน นำไปสู่การต่อยอดอย่างถูกทาง"

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม วิชาเอกดนตรีไทย

เรียนรู้นาฏกรรมไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในทุกแง่มุม ทั้งนาฏกรรมไทยพื้นฐาน หมวดระบำมาตรฐาน หมวดรำเดี่ยว หมวดรำคู่ นาฏกรรมไทยพื้นบ้าน รวมถึงเรียนรู้กระบวนการในการเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมต่างๆในการนำเสนอผลงานทางนาฏกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์

Scroll to Top