งานบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.ม.ร.)

  • ป.ม.ร. 1 ประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งบริหาร
  • ป.ม.ร. 2 ประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งบริหาร
  • ป.ม.ร. 3 ประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งบริหาร
  • ป.ม.ร. 1 ประเภทวิชาชีพฯ ที่มีตำแหน่งบริหาร
  • ป.ม.ร. 2 ประเภทวิชาชีพฯ ที่มีตำแหน่งบริหาร
  • ป.ม.ร. 3 ประเภทวิชาชีพฯ ที่มีตำแหน่งบริหาร
  • ป.ม.ร. 1 ประเภทวิชาชีพฯ ทั่วไป
  • ป.ม.ร. 2 ประเภทวิชาชีพฯ ทั่วไป
  • ป.ม.ร. 3 ประเภทวิชาชีพฯ ทั่วไป

แบบฟอร์มต่างๆ

Scroll to Top