สร้างฝันศิลปินที่ศิลปกรรมฯ รามคำแหง

เปิดโอกาสทางการศึกษาด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โดยไม่จำกัดอายุ ให้ทุกคนได้ค้นหาตนเองและสานฝันต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพ

“ร้องรำ ทำเพลง คุณเองก็ทำได้”

เปิดโอกาสการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา มีพันธกิจสำคัญคือการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ปวงชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงมีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีใจรักในเสียงดนตรี การร้อง รำ ทำเพลง ได้เข้ามาเรียนรู้ ค้นหาตัวตน พัฒนาทักษะ โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในด้านเพศ อายุ ความสามารถ และพื้นฐานความรู้ เพื่อนำพลังแห่งศิลปะไปสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้

นอกจากการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว คณะมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนเองสนใจได้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และมีการเทียบโอนความรู้ทั้งแบบในระบบและแบบอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถเข้าถึงคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้

"ศิลปะ คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ความแตกต่าง การยอมรับ 'ความต่าง' เป็นสิ่งที่ดีของความเป็นมนุษย์ และรามคำแหงคือที่ที่เปิดรับความแตกต่างอย่างเสมอภาค”
อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อิงชำนิ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่บัณฑิตสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยมีทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม (วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกนาฏกรรมไทย)

สาขาวิชาดนตรีสากล

เรียนรู้ดนตรีสากลในหลากหลายสไตล์เพลง อาทิ ป๊อป ร็อก บลูส์ คันทรี ฮิปฮอป อาร์แอนด์บี โซล ฟังกี้ แจ๊สและลาติน โดยมีสองกลุ่มวิชาให้เลือก ได้แก่ กลุ่มวิชาการแสดงดนตรี และกลุ่มวิชาการแต่งเพลง

สาขาวิขาดนตรีและนาฏกรรม วิชาเอกดนตรีไทย

ร่วมสืบสานรากฐานภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมไทย เรียนรู้ดนตรีไทย เข้าใจอย่างเต็มกรอบ "กรอบที่ชัดเจน นำไปสู่การต่อยอดอย่างถูกทาง"

สาขาวิขาดนตรีและนาฏกรรม วิชาเอกนาฏกรรมไทย

เรียนรู้นาฏกรรมไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในทุกแง่มุม ทั้งนาฏกรรมไทยพื้นฐาน หมวดระบำมาตรฐาน หมวดรำเดี่ยว หมวดรำคู่ นาฏกรรมไทยพื้นบ้าน รวมถึงเรียนรู้กระบวนการในการเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมต่างๆในการนำเสนอผลงานทางนาฏกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมของเรา

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสดงผลสัมฤทธิ์ในทุกภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงให้แก่นักศึกษาทุกคน

ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ

จัดโครงการอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยแก่นักศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมลักษณะบุคคลที่พึงประสงค์ และเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัณฑิตของเรา

ขอบคุณคณะที่ทำให้มีโอกาสได้กลับมาเล่นดนตรีอีกครั้ง อ่านโน้ตได้ก็ที่นี่แหล่ะครับ

นที พลวิเศษ

นักดนตรีอาชีพ

ได้เป็นคุณครูที่ดีมีความสามารถมากมาย เพราะคณะศิลปกรรมศาสตร์และคุณครูภาคนาฏกรรมไทยให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดถึงแม้จะจบออกมาแล้ว

สุภาวดี คำแก้ว

ข้าราชการครูชำนาญการ

คิม

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้ทำตามสิ่งที่ฝันไว้ คือการได้มาเรียนดนตรีที่นี่ครับ

อภิชิต ศาสตรี

เจ้าของธุรกิจ

ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปต่อยอดจนประสบความสำเร็จในอาชีพได้ ไม่มีราม ไม่มีเรา

วิทยา เภสัชชา

ข้าราชการครู

จากประสบการณ์การเรียนในห้องสู่ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิง​ ผมได้นำเอาความรู้ต่างๆ​ ในห้องเรียน​ เช่น​ ความรู้เรื่องประวัติและพัฒนาการเครื่องแต่งกาย​ ความรู้เรื่องการจัดการแสดง มาพัฒนาต่อยอดความรู้ในการทำงาน​ และนอกจากความรู้ต่างๆ​ ที่ได้จากห้องเรียน​ คือ​ การมอบโอกาส​ การติดตาม​ และความเข้าใจในตัวนักศึกษาหลายๆ​ คนต้องทำงาน​ และเรียนไปด้วย​ และถึงแม้ในปัจจุบันผมจะจบการศึกษาออกมาแล้วแต่ความห่วงใยของอาจารย์ในคณะก็ยังคงมีมอบให้อย่างอบอุ่นเสมอมา

ไชยพฤกษ์ เขตพงศ์

Costumer กองถ่ายละครและภาพยนตร์

ทำเนียบบัณฑิต

ดูบัณฑิตที่น่าภาคภูมิใจของเราอีกมากมายได้ที่นี่

Click Here
Scroll to Top