FAQs

ไม่มีการสอบคัดเลือก เพราะเราเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านศิลป์แก่ทุกๆ คน

ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทางศิลปะตามสาขาที่จะเข้าศึกษา อย่างไรก็ตามคณะมีการปรับพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในแบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนตามตารางที่คณะจัดไว้หรือเลือกมาสอบเพียงอย่างเดียวก็ได้

อย่างไรก็ตามลักษณะกระบวนวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นเน้นให้ภาคปฏิบัติมีความสำคัญมาก นักศึกษาจึงควรเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  • ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนตามแผนการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 16,000 บาท หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม 19,000 บาท (สามารถปรับจำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียนได้)
  • ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาถัดไป ค่าธรรมเนียมภาคละ 4,100 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 600 บาท ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนโดยต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ดังตารางด้านล่าง)
  • ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน (ไม่บังคับ) ค่าธรรมเนียมภาคละ 4,100 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 600 บาท ลงได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาดนตรีสากล เรียน 120 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม เรียน 126 หน่วยกิต

ตารางสรุปค่าลงทะเบียนตามจำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฯ รวม/บาท
9
5,400
4,100
9,500
10
6,000
4,100
10,100
11
6,600
4,100
10,700
12
7,200
4,100
11,300
13
7,800
4,100
11,900
14
8,400
4,100
12,500
15
9,000
4,100
13,100
16
9,600
4,100
13,700
17
10,200
4,100
14,300
18
10,800
4,100
14,900
19
11,400
4,100
15,500
20
12,000
4,100
16,100
21
12,600
4,100
16,700
22
13,200
4,100
17,300
Scroll to Top