โครงสร้างบุคลากร

รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

-

รักษาการหัวหน้าภาควิชาดนตรีสากล

อาจารย์อมรินทร์ หมอกอ่อน

หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย

อาจารย์นิสากร บุญเลิศ

หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์

สาขาวิชาดนตรีสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา เผือกแห้ว

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ ภู่มณี

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารี สัมภวะผล

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อิงชำนิ

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ เขียวปราง

สาขาวิชาดนตรีสากล

อาจารย์วรพงศ์ อุ่ยยก

สาขาวิชาดนตรีสากล

อาจารย์ไอยเรศ งามแฉล้ม

สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม

อาจารย์กิติภัทร ภูวะปัจฉิม

สาขาวิชาดนตรีสากล

สำนักงานเลขานุการ

คุณมณีรัตน์ พัดงาม

ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

คุณธนภูมิ สดุดี

งานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คุณรัตนาพร เกษร

งานนโยบายและแผน

คุณอะดิสา ไตรสิริ

งานบริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการปฏิบัติการ

คุณพรรณศิลป์ ฉวีหินตั้ง

งานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คุณธีรศักดิ์ วิลาวรรณ

งานคลังและพัสดุ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คุณทิพสุดา อินรัตนา

งานคลังและพัสดุ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คุณจิรวัฒน์ เกตวงษา

พนักงานขับรถ

Scroll to Top