ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล

ประวัติการศึกษา

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ. ดนตรี (สากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานวิชาการ

ธนพัฒน์ เกิดผล และอนุวัฒน์ เขียวปราง. (2566, 7-8 กรกฎาคม). “Raining in Summer” in Neo-soul for Popular Ensemble[Symposium]. The 4th International Symposium on Creative Fine Arts 2023,  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย.

ธนพัฒน์ เกิดผล และอนุวัฒน์ เขียวปราง. (2565, 11-12 พฤษภาคม). บทประพันธ์เพลงเปลวเทียนนำทาง ครอบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม[Symposium]. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1, ดนตรีและนาฏกรรมในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในอาเซียน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.

ธนพัฒน์ เกิดผล และอนุวัฒน์ เขียวปราง. (2564). บทประพันธ์เพลง “ในโย” การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีสำหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก. ใน นเรฏฐ์ พันธราธร (บ.ก.), New Normal after COVID-19. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ และศิลปะ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 (น. 361-371). มหาวิทยาลัยรังสิต.

ธนพัฒน์ เกิดผล. (2563). ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Scroll to Top