ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี

ประวัติการศึกษา

ศศ.ด. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

รัสวรรณ อดิศัยภารดี. (2561). สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ชุด จัตตุบงกช. งานโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 8

รัสวรรณ อดิศัยภารดี และนิสากร บุญเลิศ. (2561). สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ชุด สุพรรณิการ์บุปผาศรีราม. งานสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 : การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21 (The 2nd BPI National Symposium on Creative Dance : 21st Century Creative Arts).

Scroll to Top