ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา เผือกแห้ว

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

ปาณิสรา เผือกแห้ว. (2565). ประสบการณ์ว่างงานของบัณฑิตสาขาดนตรีไทย: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(1),25-48.

Panisara Phueakhaew. (2019). The Solutions to Unemployment of Thai Music Graduates: Educational Administration Phenomenology. Ramkhamhaeng University Journal: Humanities Edition, 38(1), 116-120.

ปาณิสรา เผือกแห้ว. (2559). ปฏิบัติเพลงทยอยสำหรับเครื่องสาย: ขลุ่ยเพียงออ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปาณิสรา เผือกแห้ว. (2549). เดี่ยวปี่ในเชิดนอก: ทางครูปี๊บ คงลายทอง. วารสารเพลงดนตรี, 12(7), 49-56.  

Scroll to Top