อาจารย์นิสากร บุญเลิศ

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลงานวิชาการ

นิสากร บุญเลิศและไอยเรศ งามแฉล้ม. (2565). การพัฒนาเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของสาขาวิชานาฏกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง” วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565หมายเลข ISSN : 2286-7171 (Print) ISSN : 2672-9024 (Online).

นิสากร บุญเลิศ. (2563) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อนายจ้าง ของบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 3ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 Vol.3 No.3 September-Desember 2020  ISSN : 2651-1673.

นิสากร บุญเลิศ. (2563) กลยุทธ์วิธีการสอนของสาขานาฏกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่15 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ISSN : 2286-7171 (Print) ISSN : 2672-9024 (Online).

รัสวรรณ อดิศัยภารดี และนิสากร บุญเลิศ. (2561). สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ชุด สุพรรณิการ์บุปผาศรีราม. งานสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 : การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21 (The 2nd BPI National Symposium on Creative Dance : 21st Century Creative Arts).

Scroll to Top