ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ

ประวัติการศึกษา

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ

นิรันดร์ แจ่มอรุณ (2561). การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย :  ระนาดเอก 1. วารสารสักทอง ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 24(3), หน้า 16-20. ISSN 2408-0845.

Scroll to Top