อาจารย์ไอยเรศ งามแฉล้ม

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลงานวิชาการ

นิสากร บุญเลิศและไอยเรศ งามแฉล้ม. (2565). การพัฒนาเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของสาขาวิชานาฏกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง” วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565หมายเลข ISSN : 2286-7171 (Print) ISSN : 2672-9024 (Online).

Scroll to Top