ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ ภู่มณี

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ช่อทิพย์ ภู่มณี. (2564). การถ่ายทอดความรู้การบรรเลงจะเข้ของครูสุธารณ์ บัวทั่ง. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 หมายเลข ISSN : 2286-7171 (Print) ISSN : 2672-9024 (Online).

อรอนงค์ อิงชำนิ และช่อทิพย์ ภู่มณี. (2563). งานสร้างสรรค์ “ทางการบรรเลงจระเข้เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว”  ใน ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประชุมเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทางดนตรีระดับชาติ ครั้งที่ 2 “สืบสานองค์ความรู้ของ ครูณรงค์ เขียนทองกุล” กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง

ช่อทิพย์ ภู่มณี. (2561). ตำรา TCM5401 ปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ISBN 978-616-414-607-5.

Scroll to Top