ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารี สัมภวะผล

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

อาจารี สัมภวะผล. นาฏกรรมไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงวัย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2(2021) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ISSN 0125-300X

อาจารี  รุ่งเจริญ และปัญชลีย์ รัตนสิงห์ขรณ์. (2561). หลักและวิธีการจัดการแสดง 1 :กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. จำนวน 83 หน้า (ISBN 978-616-414-705-8)

Scroll to Top