อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ เขียวปราง

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศป.ม. ศิลปกรรม :มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. ดนตรีไทยสมัยนิยม (ลูกกรุง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ

ธนพัฒน์ เกิดผล และอนุวัฒน์ เขียวปราง. (2566, 7-8 กรกฎาคม). “Raining in Summer” in Neo-soul for Popular Ensemble[Symposium]. The 4th International Symposium on Creative Fine Arts 2023,  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย.

Anuwat.k. (2022). New Reflection of Talung for the wind ensemble. The 3rd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022. August 26-27, 2022 at Prem Music Auditorium, Thaksin University, Songkhla, Thailand

ธนพัฒน์ เกิดผล และอนุวัฒน์ เขียวปราง. (2565, 11-12 พฤษภาคม). บทประพันธ์เพลงเปลวเทียนนำทาง ครอบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม[Symposium]. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1, ดนตรีและนาฏกรรมในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในอาเซียน, มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.

Anuwat.k. (2022). The Tubo-molody of Opportunities” in Fusion Jazz. The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022.February 23-24, 2022 at the Auditorium of language and Computer Center (The 100th years anniversary auditorium) PhranakhonSi Ayutthaya Rajabhat University

ธนพัฒน์ เกิดผล และอนุวัฒน์ เขียวปราง. (2564). บทประพันธ์เพลง “ในโย” การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีสำหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก. ใน นเรฏฐ์ พันธราธร (บ.ก.), New Normal after COVID-19. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ และศิลปะ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 (น. 361-371). มหาวิทยาลัยรังสิต.

อนุวัฒน์ เขียวปราง. (2562). บทประพันธ์เพลง “หน้าทับปรบไก่” : ถอดความเสียงและการเดี่ยวกลองชุด.    การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2. อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 26 กรกฎาคม 2562

Scroll to Top