อาจารย์อมรินทร์ หมอกอ่อน

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

ประชากร ศรีสาคร และอมรินทร์ หมอกอ่อน. (2561). หลักการบรรเลงซอสามสายตามแนวทางของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15(3). หน้า 1-18.

Scroll to Top