💛ได้เวลาเข้ามาเป็นครอบครัว FARAM ที่ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์ให้แก่ทุกๆ คนครับ😄
:
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
:
1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
🎼สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 120 หน่วยกิต
🪘สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 126 หน่วยกิต
:
2. กำหนดรับสมัคร
🗓25 กันยายน 2566 – 19 พฤศจิกายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)
🗓16 พฤศจิกายน 2566 – 19 พฤศจิกายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
:
3. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
3.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุปริญญาหรือสูงกว่า จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง หรือ
3.5 เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไปและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
3.6 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งปฏิบัติงานแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
3.7 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
3.8 ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นประธานกรรมการผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือตำแหน่งบริหารที่เรียกชื่อว่าเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับตามปีปฏิทิน หรือ
3.9 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
3.10 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.11 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.12 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
3.13 ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.14 ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทางศิลปะตามสาขาที่จะเข้าศึกษา
:
4. วิธีการสมัคร
✅สามารถเดินทางมาสมัครที่สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 – 19 พฤศจิกายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) และ 16 พฤศจิกายน 2566 – 19 พฤศจิกายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
✅สามารถสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 – 19 พฤศจิกายน 2566 โดยเข้าที่เว็บไซต์ https://forms.gle/o2RJo2PyebK4UbWv6 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังนี้
4.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4.3 หลักฐานของผู้สมัคร (ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนใช้ 4 ฉบับ)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นยศ ปัจจุบัน)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 2 ฉบับ
4.4 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยื่นใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เทียบวุฒิการศึกษาตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ)
4.5 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท เข้าบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร. สาขา รามคำแหง เลขที่บัญชี 020-142-705-001 (พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน)
:
5. การลงทะเบียน
5.1 ดำเนินการเรื่องเอกสารหลักฐานการสมัคร 6 – 10 พฤศจิกายน 2566
5.2 ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
:
6. กำหนดวันเปิดภาคเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดภาคเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

Scroll to Top