Get Adobe Flash player
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

1. แหล่งทุนวิจัยภายนอก

2. ข้อบังคับการวิจัย 53

3. คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้

4. คู่มือและขั้นตอนการขอรับพทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

5. คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

6. คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

7. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

8. ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 52

9. ระเบียบเงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 52

10. ระเบียบเงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ

11. ระเบียบเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 52

12. ระเบียบการประงานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย 43

13. ระเบียบการประงานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย 49

14. ระเบียบค่าตอบแทนผู้ประเมินรายงานวิจัย

15. ระเบียบงบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 52

16. ระเบียบวารสารวิจัยรามคำแหง 52

17. วจ.1.1

18. วจ.1

19. วจ.3

20. วจ.4

เว็บไซต์หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สารสนเทศสำหรับบุคคลากรของคณะฯ จัดซื้อจัดจ้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สถาบันคอมพิวเตอร์
  - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
  - กองกิจการนักศึกษา
  - สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  - ระบบสารสนเทศบุคลากร

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทรศัพท์:02-3108296 โทรสาร:02-3108297