Get Adobe Flash player

          แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษานั้น มีว่า "การศึกษาต้องให้ความสำคัญที่ผู้เรียน การศึกษาที่ต้องเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ การจัดการบวนการเรียนรู้ รัฐต้องส่งเสริมและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินด้วยการเีรียนรู้ การกำหนดหลักสูตรที่ตอบสนองความหลากหลาย การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน"

          ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่รัฐมุ่งให้มีสถาบันจัดการเรียนการสอนในด้านนี้เฉพาะทาง โดยเน้นให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Learning) ที่พอเพียง และมีประสิทธิภาพ

          ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเล็งเห็นความสำัคัญต่อการให้บริการการศึกษาด้้านศิลปะและวัฒนธรรมตามดำริของท่านรองศาตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2550 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนและตลาดแรงงาน เนื่องจากความต้องการบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขานี้ยังไม่เพียงพอ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาศิลปะให้ระชาชนทุกระดับชั้น ได้มีโอกาสเล่าเรียนในสาขาวิชานี้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสร้างบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และวงวิชาชีพ จึงสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของมหาิวิทยาลัยรามคำแหงที่เป็น "ตลาดวิชา"

เว็บไซต์หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สารสนเทศสำหรับบุคคลากรของคณะฯ จัดซื้อจัดจ้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สถาบันคอมพิวเตอร์
  - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
  - กองกิจการนักศึกษา
  - สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  - ระบบสารสนเทศบุคลากร

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทรศัพท์:02-3108296 โทรสาร:02-3108297