นายพงศ์ชาติ  จันทร์ภักดี
ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
       

นายธีรพงศ์  แก่นจันทน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝึกสอนโขน

พตท.ชาญชัย  เสริมศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝึกสอนโขน

นายธนภูมิ  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวมณีรัตน์  พัดงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานคลังและพัสดุ
       

นางสาวรัตนาพร  เกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววันวิสาข์  ท้วมลำยอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการงานศึกษา

นางสาวอารีพร  เรี่ยมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานคลังและพัสดุ

นางสาวอะดิสา  ไตรศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ