Get Adobe Flash player

 

 
       

นายธนภูมิ  สดุดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษา


นางสาวมณีรัตน์  พัดงาม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานคลังและพัสดุ

นางสาวอารีพร  เรี่ยมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานคลังและพัสดุ

นางสาวอะดิสา  ไตรศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
       

นางสาวรัตนาพร  เกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรรณศิลป์  ฉวีหินตั้ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานทดสอบและประเมินผล
   
       

 

เว็บไซต์หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สารสนเทศสำหรับบุคคลากรของคณะฯ จัดซื้อจัดจ้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สถาบันคอมพิวเตอร์
  - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
  - กองกิจการนักศึกษา
  - สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  - ระบบสารสนเทศบุคลากร

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทรศัพท์:02-3108296 โทรสาร:02-3108297