อ.ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
    


นางสาวปาณิสรา  เผือกแห้ว
(ภาควิชาดนตรีไทย)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายนิรันดร์  แจ่มอรุณ
(ภาควิชาดนตรีไทย)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางนาราวดี  ศิริโรจน์
(สาขาวิชานาฏกรรมไทย)
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

นางสาวอรอนงค์  อิงชำนิ
(ภาควิชาดนตรีไทย)
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
       
 
นายมนตรี  นุชดอนไผ่
(ภาควิชาดนตรีสากล)
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

นายธรรมจักร  พรหมพ้วย
(ภาควิชานาฏกรรมไทย)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
       

นางสาวรัสวรรณ  อดิศัยภารดี
(สาขาวิชานาฏกรรมไทย)
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงไทย

นายธนพัฒน์  เกิดผล
(ภาควิชาดนตรีสากล)
หัวหน้าภาควิชาดนตรีสากล

นางวณี  ลัดดากลม
(ภาควิชาดนตรีไทย)


นางสาวช่อทิพย์  ภู่มณี
(ภาควิชาดนตรีไทย)

       

นางสาวอาจารี  รุ่งเจริญ
(สาขาวิชานาฏกรรมไทย)

นางสาวนิสากร  บุญเลิศ
(สาขาวิชานาฏกรรมไทย)

นายวรพงศ์  อุ่ยยก
(ภาควิชาดนตรีสากล)