ปรัชญา (Philosophy)
เปิดโลกทัศน์แห่งศิลป์ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยสู่สากล

ปณิธาน (Will)
ผลิตบัณฑิตที่ีมีคุณภาพและคุณธรรม สร้าง พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย

วิสัยทัศน์ (Vision)
บูรณาการแนวคิดทางศิลป์ที่สอดคล้องกับสังคม