Get Adobe Flash player

         1. ใบสมัครและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.ร.2) ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ชนิดสี หรือขาวดำ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
             6 เดือน)
         2. หนังสือสำคัญแวดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนาชัดเจน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอน 4 ฉบับ) กรณีวุฒิต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้
             แนบมาด้วย ให้ผู้สมัครไปติดต่อที่กระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า เพราะต้องใช้เวลานานในการรับใบเทียบความรู้
             กรณีใช้วุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าตามข้อ
             บังคับ ม.ร. กำหนดให้
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง
             จำนวน 2 ฉบับ
         4. คู่มือการกรอกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และแผ่นระบาย ม.ร.25
         5. เอกสารการลงมะเบียนเรียน
         6. ใบรับรองแพทย์
         7. ใบสมัคร "ข่าวรามคำแหง" (ตัดจากคู่มือระเบียบการรับสมัคร)
         8. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล กรณีสมรสหรือหย่าร้าง

 

     

เว็บไซต์หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สารสนเทศสำหรับบุคคลากรของคณะฯ Link ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงดนตรี
  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สถาบันคอมพิวเตอร์
  - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
  - กองกิจการนักศึกษา
  - สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  - ระบบสารสนเทศบุคลากร
  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สถาบันคอมพิวเตอร์
  - Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  - Logout ออกจากระบบเครือข่าว เมื่อเลิกใช้งาน
  - Prart Music Group
  - Guitar Thai<
  - 108 Music
  - Drummer Thai
  - Visit W3Schools.com!

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทรศัพท์:02-3108296 โทรสาร:02-3108297